Kinapateg ti panangpabakuna kadagiti dinguen, naipalagip

LAOAG CITY, Hunio 8 (PIA) — Inpalagip ti Ilocos Norte Provincial Veterinary Office (INPVO) ti kinapateg ti pannakabakuna dagiti dinguen ita a “summer” tapno maisigurado ti kinasalun-at dagitoy aglalo ta mapasungadan manen ti panagtutudo.

 

Kinuna ni Dr. Loida Valenzuela, agdama a hepe ti INPVO, a ti bakuna ti kapigsaan a panglaban dagiti dinguen iti aniaman a sakit iti panawen ti summer.

 

Nagpalagip ti INPVO para ti pannakabakuna dagiti dinguen kalpasan nga adda nasagap a damag ti nasao nga opisina nga adda dagiti matmatay a para pallot a  manok iti probinsia gapu ti kinapudot ti tiempo.

 

Inlawlawag ni Valenzuela a nasken a makitada ti “health profile” dagitoy a manok gapu ta awan unay ti mangisaysayangkat ti panagbakuna kadagiti para pallot a manok.

 

“Daytoy ti maysa a rason a napateg ti panagatendar kadagiti maisayangkat a seminar pakaseknan ti panagtaraken tidinguen tapno maammuan dagiti rumbeng a maaramid ken maipakat kadagitoy,” kinuna ni Valenzuela.

 

Nupay kasta, inpatalged ni Valenzuela nga agtultuloy ti panagiwarasda kadagiti adda nga agas ti dinguen iti opisinana aglalo no adda dagiti isayangkatda a panagbisita kadagiti naduma-duma a lugar.

READ:  Tagalog news: PNP Occ Min, hinikayat maging huwaran ng kalinisan sa lalawigan

 

Kinuna pay ni Valenzuela a paset ti programa ti Gobernador Imee Marcos ti naan-anay a pannakatagiben ti kinasalun-at dagiti dinguen tapno natalged dagitoy a taraon dagiti umili. (FGL/CJDG, PIA1-Ilocos Norte)

Source: PIA Feed